پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده ها و مناقصات
تاریخ انتشار : 1399/02/19 تاريخ ايجاد : 1399/02/19 اندازه پرونده: 155163 bytes خلاصه
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل واقع در كيلومتر 12جاده اصلاندوز جنب شهرك صنعتي در نظر دارد
برداشت و حمل كلزاي توليدي خود در سطح 57هکتار خود با جزئيات مندرج در اسناد استعلام را با بهرهگيري از سامانه تداركات
الکترونيکي دولت
http://setadiran.irاز طريق استعلام بهاء با شرايط ذيل به دارنندگان كمباين نيوهلند و كمپرسي واگذار نمايد.
متقاضيان ميتوانند با مراجعه به سايت سامانه ستاد دولت آخرين قيمت پيشنهادي خود را در فرم پيشنهاد قيمت به همراه يک فقره فيش
(واريز به شماره حساب 2163820886003نزد بانک كشاورزي شعبه مركزي پارس آباد بنام حساب ساير منابع مركز تحقيقات و آموزش
كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل) و يا ضمانت نامه بانکي به مبلغ 30000000ريال برابر شرايط ذيل اعلام نمايند
  
  تاریخ انتشار : 1399/01/17 تاريخ ايجاد : 1399/01/17 اندازه پرونده: 102374 bytes خلاصه
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12 جاده اصالندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار10 هکتار از اراضی زراعی دیم تحت ید خود )بدون تعهد تأمین آب( واقع در اردبیل کیلومتر 12 جاده خلخال نرسیده به پلیس راه )ايستگاه تحقیقاتی آالروق اردبیل( با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ir.setadiran://http و با شماره مزایده 263/د/2040( شماره سیستمی( 5099000397000003 به صورت الکترونیکی جهت کشت محصول حبوبات از طريق مزايده )بصورت اجاره ای( به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. 
   تاریخ انتشار : 1399/01/17 تاريخ ايجاد : 1399/01/17 اندازه پرونده: 97855 bytes خلاصه
   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار
   5هکتار از اراضی زراعی آبی تحت ید خود
   (بدون تعهد تأمین آب) واقع در اردبیل کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ايستگاه
   تحقیقاتی آلاروق اردبیل)
   با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir
   و با شماره مزایده /263د/( 2039شماره سیستمی) 5099000397000002به صورت الکترونیکی جهت کشت محصول سیب زمینی از طریق
   مزایده (بصورت اجاره ای) به افراد واجد شرایط واگذار نماید
     
    تاریخ انتشار : 1399/01/05 تاريخ ايجاد : 1399/01/05 اندازه پرونده: 139929 bytes خلاصه
    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در نظر دارد یک واحد تأسیساتی جهت استفاده و نگهداری احشام
    (گاو و گوسفند)، انبار علوفه، انبار نگهداری سیر، بادام زمینی، غلات، پروسس بادام زمینی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با
    ‌ بهرهگیری
    از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ( )setadiran.irو با شماره مزایده /263/1د/ 2031و شماره سیستمی 50970003970000020
    بهصورت اجاره واگذار نماید  
     تاریخ انتشار : 1399/01/05 تاريخ ايجاد : 1399/01/05 اندازه پرونده: 151549 bytes خلاصه
     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار 5هکتار
     از اراضي زراعي آبي تحت ید خود (بدون تعهد تأمین آب) واقع در اردبیل کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ایستگاه تحقیقاتي
     آلاروق اردبیل)
     با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.irو با شماره
     مزایده /263/1د/( 2034شماره سیستمی) 50980003970000021به صورت الکترونیکی
     جهت کشت محصول سیب زمینی از طریق مزایده
     (بصورت اجاره ای) به افراد واجد شرایط واگذار نماید
       
      تاریخ انتشار : 1399/01/05 تاريخ ايجاد : 1399/01/05 اندازه پرونده: 152307 bytes خلاصه
      مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار 10هکتار
      از اراضي زراعي دیم تحت ید خود (بدون تعهد تأمین آب) واقع در اردبیل کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ایستگاه تحقیقاتي
      آلاروق اردبیل)
      با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.irو با شماره
      مزایده /263/1د/( 2035شماره سیستمی) 50980003970000022به صورت الکترونیکی
      جهت کشت محصول حبوبات از طریق مزایده (بصورت
      اجاره ای) به افراد واجد شرایط واگذار نماید
      .
      -1متقاضیان پس از رویت مورد مزایده در صورت شرکت در مزایده میتوانند ظرف مدت ده روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
      آدرس
      http://setadiran.irمراجعه و پس از دانلود اسناد نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.
      -2شرکتکنندگان باید اسناد مزایده را دقیق و واضح تکمیل نموده و پس از تایید و ثبت در سامانه ستاد در پاکتهای تعیینشده در سامانه ثبتت
      نمایند.
      -3سطح مورد اجاره حدوداً 10هکتار بوده و قیمت اعلام شده توسط متقاضی اجاره بر اساس هکتار میباشد.
      -4شرکتکنندگان میبایستی پیشنهادات خود را در پاکتهای الف، ب و ج که بهطور جداگانه در سامانه ستاد با شرایط ذیل تکمیل نمایند.
      پاکت (الف) حاوی تضمین شرکت در مزایده بهصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی (واریز به حساب شماره 2163820886003نزد بانک
      کشاورزی شعبه مرکزی پارس آباد) به مبلغ 35000000ریال برای محصول پیشنهادی را بصورت یک فقره ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی در
      وجه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل که اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش در پاکت قرار داده شده و با نوشتن
      (پاکت الف) با حروف درشت ظهر آن دربسته و لاک و مهر شده به صورت فیزیکی تا ساعت 11قبل از ظهر روز شنبه مورخه 1399/01/09به
      دبیرخانه مرکز به آدرس:
      -1اردبیل شهرستان پارسآباد کیلومتر 12جاده اصلاندوز جنب شهرک صنعتی دبیرخانه
      مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
      استان اردبیل
      تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
      -2
      اردبیل به آدرس کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ایستگاه تحقیقات آلاروق اردبیل) تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
      بدیهی است عدم تحویل اصل ضمانت نامه یا فیش تا تاریخ قید شده به منزله پیشنهاد ناقص تلقی گردیده و پیشنهاد فوق بازگشایی نخواهد شد.
      پاکت (ب ) حاوی شرایط مزایده است که باید یک نسخه از شرایط مزایده پس از تائید و مهر توسط مزایده گر در پاکتت (ب) قترار داده خواهتد
      شد.
      پاکت (ج) حاوی فرم پیشنهاد قیمت بوده به صورت خوانا و فاقد هرگونه قلمخوردگی یا علامت مشخص خاص و بدون هرگونه قید و شرط باشد
      از طرف مزایده گر تکمیل و ارائه خواهد شد.
      -5پیشنهادهای رسیده روز شنبه مورخه 99/01/09رأس ساعت 11/30قبل از ظهر در دفتر ریاست مرکز و با حضور اعضاء کمیسیون معاملات و پیشتنهاد
      دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها قرائت و برنده مزایده اعلام خواهد شد. علیهذا حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه باز و قرائت پیشنه
        
       تاریخ انتشار : 1398/12/11 تاريخ ايجاد : 1398/12/11 اندازه پرونده: 170521 bytes خلاصه
       شرایط عمومی استعالم اجاره خودرو )سمند( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در نظر دارد انجام امورات اجاره خودرو سواری خود با جزئیات مندرج در اسناد استعالم را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ir.setadiran://http از طریق استعالم بهاء به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت سامانه ستاد دولت آخرین قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت به همراه یک فقره فیش )واریز به شماره حساب 2163820886003 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی پارس آباد بنام حساب سایر منابع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل( و یا چک تضمین شده بانكی به مبلغ 20000000 ریال برابر شرایط ذیل اعالم نمایند. شرایط استعالم: 1-موضوع استعالم: بكارگیری تعداد یک دستگاه خودرو سمند مدل 1396 به باال با راننده مجرب از تاریخ 01/01/99 قرارداد لغایت 31/6/99 به مدت شش ماه می باشد. تبصره 1 :واگذاری موضوع استعالم )اجاره( خودرو به اشخاص تحت شرایطی خواهد بود که تمامی مدارک الزم برای رانندگی خودرو را داشته و تجربه و مهارت کافی و فنی را داشته باشد. 2-تضمین شرکت در استعالم: متقاضیان محترم در صورت تمایل به شرکت در استعالم مبلغ 20000000 ریال فیش و یا چک تضمین شده بانكی در وجه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل به همراه شرایط عمومی تائید و امضاء شده، فرم پیشنهاد قیمت و کارت ماشین پس از تكمیل، اسكن و بارگذاری در سامانه ستاد دولت در پاکت الک و مهر شده قرار داده به صورت فیزیكی تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 19/12/1398 به دبیرخانه مرکز به آدرس: اردبیل- شهرستان پارسآباد کیلومتر 12 جاده اصالندوز جنب شهرک صنعتی دبیرخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهی است عدم تحویل فیش یا چک تضمین شده بانكی و سایر مدارک قید شده فوق تا تاریخ قید شده به منزله پیشنهاد ناقص تلقی گردیده و پیشنهاد فوق بازگشایی نخواهد شد. 3-هزینه ها:کلیه هزینه های خودرو از قبیل هزینه سوخت، الستیک، جرایم رانندگی، تعمیر و نگهداری تأمین غذای راننده، بیمه خودرو و راننده و غیره به عهده برنده استعالم خواهد بود. 4-ساعات کار: ساعات کار خودرو در ایام غیر تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر خواهد بود. و ایام پنج شنبه ها همانند سایر کارکنان تعطیل میباشد لذا در صورت نیاز با اطالع قبلی و هماهنگی واحد مربوطه موجر موظف خواهد بود نسبت انجام امور رانندگی در ایام تعطیل اقدام نماید و در صورت ارائه کارکرد در ساعات غیر اداری به ازای هر ساعت مبلغ 60000 ریال محاسبه و در وجه موجر پرداخت خواهد شد. 5-محل انجام تعهد: محل کار محدوده ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان و مزارع شهرستان پارس آباد تا شعاع 50 کیلومتر می باشد و مازاد از این شعاع و در صورت لزوم و اعزام به ماموریت به خارج از محدوده شهرستان به ازای هر کیلومتر مبلغ 5000 ریال به کارکرد اضافه خواهد شد. 6-جایگزینی: برنده استعالم مكلف است در هر مقطعی از زمان در صورت نیاز به خودرو با اعالم قبلی مسئول مربوطه در محل کار خود حضور بهم رساند. و در صورت فروش و تعویض و یا خرابی خودرو مورد قرارداد خودرو با راننده مطئمن دیگری جایگزین و معرفی نماید. 7 -نحوه محاسبه کارکرد : کارکرد براساس روزهای کار محاسبه خواهد شد و به ایام تعطیل )در صورت عدم کارکرد( حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد. 2012/د/263/1 :شماره 1398/12/11 :تاریخ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 8 -نحوه پرداخت حق الزحمه: حق الزحمه ماهانه پس از درخواست برنده مناقصه )پیمانكار( و تأیید کارکرد توسط مسئولین مربوطه پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود. 9 -فسخ قرارداد: درصورت عدم ارائه سرویس مناسب و پایین بودن کیفیت خدمات به تشخیص کارفرما و یا نماینده قانونی آن کارفرما مجاز است پس از ابالغ دو اخطار کتبی با فاصله یک هفته و عدم تغییر در رویه از طرف موجر، ضمن فسخ یكجانبه قرارداد سپرده تسلیمی حس انجام کار را به نفع خود ضبط نماید. 10 -ارائه بیمه نامه: راننده خودرو باید دارای گواهینامه معتبر بوده و امور بیمه و حوادث ناشی از کار و غیره سرنشین را انجام نماید در صورت قصور کلیه مسئولیتهای حقوقی و مالی به عهده پیمانكار خواهد بود. 11 -راننده خودرو حق استفاده شخصی در ساعات مقرر اداری را ندارد. 12 -مرکز هیچگونه تعهدی برای استخدام راننده خودرو نداشته و ندارد. 13 -واگذاری: برنده استعالم حق واگذاری جزء و کل موضوع استعالم را به شخص ثالث ندارد و در صورت اثبات موضوع و یا قصور در انجام امورات مربوطه کارفرما )مرکز( حق فسخ یكجانبه قرارداد و واگذاری به شخص دیگری را بر خود محفوظ می داند. 14 -مرکز این حق را بر خود محفوظ میدارد که تمام پیشنهادات را رد یا قبول نماید و بههیچوجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و در نتیجه تعهدی مبنی بر امضاء قرارداد با کمترین قیمت پیشنهاددهنده را ندارد. 15 -به پیشنهادات ناقص، مخدوش، بدون سپرده بانكی اعالم شده قبلی، بدون شرایط امضاء و تائید شده و بدون کارت ماشین اسكن شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 16 -مدت زمان شرکت در استعالم از روز دوشنبه ساعت 12 ظهر تاریخ 12/12/98 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 19/12/98 می باشد. 17 -پاکتهای پیشنهاد رسیده در تاریخ 19/12/98 روز دوشنبه راس ساعت 30/12 با حضور اعضای کمیسیون معامالت مرکز در محل دفتر ریاست محترم مرکز بازگشایی و قرائت خواهد شد و نتیجه در صورت حضور پیشنهاد دهنده گان به آنها اعالم خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 18 -پس از اعالم برنده استعالم در صورت انصراف نفر اول )برنده استعالم( سپرده وی به نفع مرکز ضبط و در صورت عدم مغایرت قانونی به نفرات بعدی واگذار خواهدشد. 19 -از برنده استعالم هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد چک تضمین شده و یا ضمانت نامه بانكی بابت حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد با این توضیح که پس از عقد قرارداد چک تضمین شده و یا ضمانتنامه بانكی شرکت در استعالم در وجه پیمانكار آزاد خواهد شد. 20 -پرداخت تمامی هزینههای مربوط به هزینههای کسورات قانونی، کارمزد سامانه ستاد دولت و ........ بعهده برنده استعالم )پیمانكار( می باشد. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 2012/د/263/1 :شما
        تاریخ انتشار : 1398/12/11 تاريخ ايجاد : 1398/12/11 اندازه پرونده: 190826 bytes خلاصه
        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در نظر دارد انجام امورات اجاره خودرو سواری خود با جزئیات مندرج در اسناد
        استعلام را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت http://setadiran.ir از طریق استعلام بهاء به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
        متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سامانه ستاد دولت آخرین قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت به همراه یک فقره فیش )واریز
        به شماره حساب 2163820886003 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی پارس آباد بنام حساب سایر منابع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
        منابع طبیعی استان اردبیل( و یا چک تضمین شده بانكی به مبلغ 20000000 ریال برابر شرایط ذیل اعلام نمایند.
        شرایط استعلام:
        1 موضوع استعلام: بكارگیری تعداد یک دستگاه خودرو پژو مدل - 1396 به بالا با راننده مجرب از تاریخ 01 / 01 / 99 قرارداد لغایت 31 / 6 / 99 به
        مدت شش ماه می باشد.
        تبصره 1 : واگذاری موضوع استعلام )اجاره( خودرو به اشخاص تحت شرایطی خواهد بود که تمامی مدارک لازم برای رانندگی خودرو را داشته و
        تجربه و مهارت کافی و فنی را داشته باشد.
        2 تضمین شرکت در استعلام: متقاضیان محترم در صورت تمایل به شرکت در استعلام مبلغ - 20000000 ریال فیش و یا چک تضمین شده
        بانكی در وجه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل به همراه شرایط عمومی تائید و امضاء شده، فرم پیشنهاد قیمت و
        کارت ماشین پس از تكمیل، اسكن و بارگذاری در سامانه ستاد دولت در پاکت لاک و مهر شده قرار داده به صورت فیزیكی تا ساعت 12 ظهر
        روز دوشنبه مورخه 19 / 12 / 1398 به دبیرخانه مرکز به آدرس: اردبیل شهرستان پارس آباد کیلومتر - 12 جاده اصلاندوز جنب شهرک صنعتی
        دبیرخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهی است عدم تحویل فیش یا
        چک تضمین شده بانكی و سایر مدارک قید شده فوق تا تاریخ قید شده به منزله پیشنهاد ناقص تلقی گردیده و پیشنهاد فوق بازگشایی نخواهد
        شد.
        3 هزینه ها:کلیه هزینه های خودرو از قبیل هزینه سوخت، لاستیک، جرایم رانندگی، تعمیر و نگهداری تأمین غذای راننده، بیمه خودرو و راننده -
        و غیره به عهده برنده استعلام خواهد بود.
        4 ساعات کار: ساعات کار خودرو در ایام غیر تعطیل از ساعت - 8 صبح لغایت 16 عصر خواهد بود. و ایام پنج شنبه ها همانند سایر کارکنان
        تعطیل میباشد لذا در صورت نیاز با اطلاع قبلی و هماهنگی واحد مربوطه موجر موظف خواهد بود نسبت انجام امور رانندگی در ایام تعطیل
        اقدام نماید و در صورت ارائه کارکرد در ساعات غیر اداری به ازای هر ساعت مبلغ 60000 ریال محاسبه و در وجه موجر پرداخت خواهد شد.
        5 محل انجام تعهد: محل کار محدوده ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان و مزارع شهرستان پارس آباد تا شعاع - 50 کیلومتر می باشد و مازاد از
        این شعاع و در صورت لزوم و اعزام به ماموریت به خارج از محدوده شهرستان به ازای هر کیلومتر مبلغ 5000 ریال به کارکرد اضافه خواهد شد.
        6 جایگزینی: برنده استعلام مكلف است در هر مقطعی از زمان در صورت نیاز به خودرو با اعلام قبلی مسئول مربوطه در محل کار خود حضور -
        بهم رساند. و در صورت فروش و تعویض و یا خرابی خودرو مورد قرارداد خودرو با راننده مطئمن دیگری جایگزین و معرفی نماید.
        7 نحوه محاسبه کارکرد : کارکرد براساس روزهای کار محاسبه خواهد شد و به ایام تعطیل )در صورت عدم کارکرد( حق الزحمه ای پرداخت -
        نخواهد شد.
        شماره: 1 / 263 /د/ 2011
        تاریخ: 11 / 12 / 1398
        سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
        و منابع طبیعی استان اردبیل
        8 نحوه پرداخت حق الزحمه: حق الزحمه ماهانه پس از درخواست برنده مناقصه )پیمانكار( و تأیید کارکرد توسط مسئولین مربوطه پس از -
        کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.
        9 فسخ قرارداد: درصورت عدم ارائه سرویس مناسب و پایین بودن کیفیت خدمات به تشخیص کارفرما و یا نماینده قانونی آن کارفرما مجاز -
        است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی با فاصله یک هفته و عدم تغییر در رویه از طرف موجر، ضمن فسخ یكجانبه قرارداد سپرده تسلیمی حس
        انجام کار را به نفع خود ضبط نماید.
        10 ارائه بیمه نامه: راننده خودرو باید دارای گواهینامه معتبر بوده و امور بیمه و حوادث ناشی از کار و غیره سرنشین را انجام نماید در صورت -
        قصور کلیه مسئولیتهای حقوقی و مالی به عهده پیمانكار خواهد بود.
        11 راننده خودرو حق استفاده شخصی در ساعات مقرر اداری را ندارد. -
        12 مرکز هیچگونه تعهدی برای استخدام راننده خودرو نداشته و ندارد. -
        13 واگذاری: برنده استعلام حق واگذاری جزء و کل موضوع استعلام را به شخص ثالث ندارد و در صورت اثبات موضوع و یا قصور در انجام -
        امورات مربوطه کارفرما )مرکز( حق فسخ یكجانبه قرارداد و واگذاری به شخص دیگری را بر خود محفوظ می داند.
        14 مرکز این حق را بر خود محفوظ می دارد که تمام پیشنهادات را رد یا قبول نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و در -
        نتیجه تعهدی مبنی بر امضاء قرارداد با کمترین قیمت پیشنهاددهنده را ندارد.
        15 به پیشنهادات ناقص، مخدوش، بدون سپرده بانكی اعلام شده قبلی، بدون شرایط امضاء و تائید شده و بدون کارت ماشین اسكن شده -
        ترتیب اثر داده نخواهد شد.
        16 مدت زمان شرکت در استعلام از روز دوشنبه ساعت - 12 ظهر تاریخ 12 / 12 / 98 تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 19 / 12 / 98
        می باشد.
        17 پاکتهای پیشنهاد رسیده در تاریخ - 19 / 12 / 98 روز دوشنبه راس ساعت 30 / 12 با حضور اعضای کمیسیون معاملات مرکز در محل دفتر
        ریاست محترم مرکز بازگشایی و قرائت خواهد شد و نتیجه در صورت حضور پیشنهاد دهنده گان به آنها اعلام خواهد شد. حضور پیشنهاد
        دهندگان در جلسه آزاد است.
        18 پس از اعلام برنده استعلام در صورت انصراف نفر اول )برنده استعلام( سپرده وی به نفع مرکز ضبط و در صورت عدم مغایرت قانونی به -
        نفرات بعدی واگذار خواهدشد.
        19 از برنده استعلام هنگام عقد قرارداد معادل - 10 درصد مبلغ کل قرارداد چک تضمین شده و یا ضمانت نامه بانكی بابت حسن انجام تعهدات
        اخذ خواهد شد با این توضیح که پس از عقد قرارداد چک تضمین شده و یا ضمانتنامه بانكی شرکت در استعلام در وجه پیمانكار آزاد خواهد
        شد.
        20 پرداخت تمامی هزینههای مربوط به هزینههای کسورات قانونی، کارمزد سامانه ستاد دولت و ........ بعهده برنده استعلام )پیمانكار( -
        می باشد.
        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
        شماره: 1 / 263 /د/ 2011
        تاریخ: 11 / 12 / 1398
         تاریخ انتشار : 1398/11/20 تاريخ ايجاد : 1398/11/20 اندازه پرونده: 75111 bytes خلاصه
         مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل واقع در كيلومتر 12 جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتي در نظر دارد مقدار
         57 هکتار از اراضي زراعي آبي تحت ید خود واقع در پارس آباد جنب بخش 4 شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان )ایستگاه تحقيقاتي مغان( با
         جزئيات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگيري از سامانه تداركات الکترونيکي دولت http://setadiran.ir و با شماره مزایده
         1 / 263 /د/ 1895 )شماره سيستمي( 5098000397000017 به صورت الکترونيکي جهت كشت محصول پنبه از طریق مزایده )بصورت اجاره اي( به
         افراد واجد شرایط واگذار نماید.
         زمان انتشار در سایت: از تاریخ 19 / 11 / 1398 ساعت 19:00 تا تاریخ 30 / 11 / 1398 ساعت 11:00
         مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 20 / 11 / 1398 ساعت 09:30 تا تاریخ 30 / 11 / 1398 ساعت 10:00
         تاریخ بازدید: از تاریخ 20 / 11 / 1398 ساعت 09:00 تا تاریخ 29 / 11 / 1398 ساعت 14:00
         آخرین مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: از تاریخ 20 / 11 / 1398 ساعت 10:00 تا تاریخ 30 / 11 / 1398 ساعت 11:00
         زمان بازگشایي: 30 / 11 / 1398 ساعت 12 ظهر
         زمان اعلام به برنده: 30 / 11 / 1398 ساعت 14 عصر
          تاریخ انتشار : 1398/11/19 تاريخ ايجاد : 1398/11/19 اندازه پرونده: 72291 bytes خلاصه
          مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل واقع در كيلومتر 12 جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتي در نظر دارد مقدار
          10 هکتار از اراضي زراعي آبي تحت ید خود واقع در پارس آباد جنب بخش 4 شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان )ایستگاه تحقيقاتي مغان( با
          جزئيات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگيري از سامانه تداركات الکترونيکي دولت http://setadiran.ir و با شماره مزایده
          1 / 263 /د/ 1894 )شماره سيستمي( 5098000397000015 به صورت الکترونيکي جهت كشت محصول بادام زميني از طریق مزایده )بصورت اجاره
          اي( به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
          زمان انتشار در سایت: از تاریخ 16 / 11 / 1398 ساعت 19:00 تا تاریخ 27 / 11 / 1398 ساعت 11:00
          مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 17 / 11 / 1398 ساعت 09:30 تا تاریخ 27 / 11 / 1398 ساعت 10:30
          تاریخ بازدید: از تاریخ 17 / 11 / 1398 ساعت 09:00 تا تاریخ 26 / 11 / 1398 ساعت 14:00
          آخرین مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: از تاریخ 17 / 11 / 1398 ساعت 10:00 تا تاریخ 27 / 11 / 1398 ساعت 11:00
          زمان بازگشایي: 27 / 11 / 1398 ساعت 12 ظهر
          زمان اعلام به برنده: 27 / 11 / 1398 ساعت 14 عصر
           صفحه1از9123456...9.بعدي.برو

           5.3.12.0
           V5.3.12.0