پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده ها و مناقصات
تاریخ انتشار : 1399/06/26 تاريخ ايجاد : 1399/06/26 اندازه پرونده: 282232 bytes خلاصه
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در نظر دارد ذرت علوفه ای تولیدی سال 1399 خود در سطح 68 هکتار را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
واریز به حساب شماره 2163820886003 یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 30 میلیون تومان
  تاریخ انتشار : 1399/03/20 تاريخ ايجاد : 1399/03/20 اندازه پرونده: 92717 bytes خلاصه
   تاریخ انتشار : 1399/03/20 تاريخ ايجاد : 1399/03/20 اندازه پرونده: 92510 bytes خلاصه
   مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل واقع در كيلومتر 12 جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتي در نظر دارد
   مقدار 77 هکتار از اراضي زراعي آبي تحت ید خود در سه قطعه 34 ، 25 و 18 هکتاري واقع در پارس آباد جنب بخش 4 شركت كشت و
   صنعت و دامپروري مغان )ایستگاه تحقيقاتي مغان( با جزئيات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگيري از سامانه تداركات الکترونيکي دولت
   http://setadiran.ir به صورت الكترونیكی جهت کشت محصول سیر از طریق مزایده )بصورت اجاره ای( به افراد واجد شرایط
   واگذار نماید.
    تاریخ انتشار : 1399/03/20 تاريخ ايجاد : 1399/03/20 اندازه پرونده: 84510 bytes خلاصه
     تاریخ انتشار : 1399/02/19 تاريخ ايجاد : 1399/02/19 اندازه پرونده: 155163 bytes خلاصه
     مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل واقع در كيلومتر 12جاده اصلاندوز جنب شهرك صنعتي در نظر دارد
     برداشت و حمل كلزاي توليدي خود در سطح 57هکتار خود با جزئيات مندرج در اسناد استعلام را با بهرهگيري از سامانه تداركات
     الکترونيکي دولت
     http://setadiran.irاز طريق استعلام بهاء با شرايط ذيل به دارنندگان كمباين نيوهلند و كمپرسي واگذار نمايد.
     متقاضيان ميتوانند با مراجعه به سايت سامانه ستاد دولت آخرين قيمت پيشنهادي خود را در فرم پيشنهاد قيمت به همراه يک فقره فيش
     (واريز به شماره حساب 2163820886003نزد بانک كشاورزي شعبه مركزي پارس آباد بنام حساب ساير منابع مركز تحقيقات و آموزش
     كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل) و يا ضمانت نامه بانکي به مبلغ 30000000ريال برابر شرايط ذيل اعلام نمايند
       
      تاریخ انتشار : 1399/01/17 تاريخ ايجاد : 1399/01/17 اندازه پرونده: 102374 bytes خلاصه
      مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12 جاده اصالندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار10 هکتار از اراضی زراعی دیم تحت ید خود )بدون تعهد تأمین آب( واقع در اردبیل کیلومتر 12 جاده خلخال نرسیده به پلیس راه )ايستگاه تحقیقاتی آالروق اردبیل( با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ir.setadiran://http و با شماره مزایده 263/د/2040( شماره سیستمی( 5099000397000003 به صورت الکترونیکی جهت کشت محصول حبوبات از طريق مزايده )بصورت اجاره ای( به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. 
       تاریخ انتشار : 1399/01/17 تاريخ ايجاد : 1399/01/17 اندازه پرونده: 97855 bytes خلاصه
       مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار
       5هکتار از اراضی زراعی آبی تحت ید خود
       (بدون تعهد تأمین آب) واقع در اردبیل کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ايستگاه
       تحقیقاتی آلاروق اردبیل)
       با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.ir
       و با شماره مزایده /263د/( 2039شماره سیستمی) 5099000397000002به صورت الکترونیکی جهت کشت محصول سیب زمینی از طریق
       مزایده (بصورت اجاره ای) به افراد واجد شرایط واگذار نماید
         
        تاریخ انتشار : 1399/01/05 تاريخ ايجاد : 1399/01/05 اندازه پرونده: 139929 bytes خلاصه
        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در نظر دارد یک واحد تأسیساتی جهت استفاده و نگهداری احشام
        (گاو و گوسفند)، انبار علوفه، انبار نگهداری سیر، بادام زمینی، غلات، پروسس بادام زمینی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با
        ‌ بهرهگیری
        از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ( )setadiran.irو با شماره مزایده /263/1د/ 2031و شماره سیستمی 50970003970000020
        بهصورت اجاره واگذار نماید  
         تاریخ انتشار : 1399/01/05 تاريخ ايجاد : 1399/01/05 اندازه پرونده: 151549 bytes خلاصه
         مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار 5هکتار
         از اراضي زراعي آبي تحت ید خود (بدون تعهد تأمین آب) واقع در اردبیل کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ایستگاه تحقیقاتي
         آلاروق اردبیل)
         با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.irو با شماره
         مزایده /263/1د/( 2034شماره سیستمی) 50980003970000021به صورت الکترونیکی
         جهت کشت محصول سیب زمینی از طریق مزایده
         (بصورت اجاره ای) به افراد واجد شرایط واگذار نماید
           
          تاریخ انتشار : 1399/01/05 تاريخ ايجاد : 1399/01/05 اندازه پرونده: 152307 bytes خلاصه
          مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در کیلومتر 12جاده اصلاندور جنب شهرک صنعتی در نظر دارد مقدار 10هکتار
          از اراضي زراعي دیم تحت ید خود (بدون تعهد تأمین آب) واقع در اردبیل کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ایستگاه تحقیقاتي
          آلاروق اردبیل)
          با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://setadiran.irو با شماره
          مزایده /263/1د/( 2035شماره سیستمی) 50980003970000022به صورت الکترونیکی
          جهت کشت محصول حبوبات از طریق مزایده (بصورت
          اجاره ای) به افراد واجد شرایط واگذار نماید
          .
          -1متقاضیان پس از رویت مورد مزایده در صورت شرکت در مزایده میتوانند ظرف مدت ده روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
          آدرس
          http://setadiran.irمراجعه و پس از دانلود اسناد نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.
          -2شرکتکنندگان باید اسناد مزایده را دقیق و واضح تکمیل نموده و پس از تایید و ثبت در سامانه ستاد در پاکتهای تعیینشده در سامانه ثبتت
          نمایند.
          -3سطح مورد اجاره حدوداً 10هکتار بوده و قیمت اعلام شده توسط متقاضی اجاره بر اساس هکتار میباشد.
          -4شرکتکنندگان میبایستی پیشنهادات خود را در پاکتهای الف، ب و ج که بهطور جداگانه در سامانه ستاد با شرایط ذیل تکمیل نمایند.
          پاکت (الف) حاوی تضمین شرکت در مزایده بهصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی (واریز به حساب شماره 2163820886003نزد بانک
          کشاورزی شعبه مرکزی پارس آباد) به مبلغ 35000000ریال برای محصول پیشنهادی را بصورت یک فقره ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی در
          وجه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل که اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش در پاکت قرار داده شده و با نوشتن
          (پاکت الف) با حروف درشت ظهر آن دربسته و لاک و مهر شده به صورت فیزیکی تا ساعت 11قبل از ظهر روز شنبه مورخه 1399/01/09به
          دبیرخانه مرکز به آدرس:
          -1اردبیل شهرستان پارسآباد کیلومتر 12جاده اصلاندوز جنب شهرک صنعتی دبیرخانه
          مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
          استان اردبیل
          تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
          -2
          اردبیل به آدرس کیلومتر 12جاده خلخال نرسیده به پلیس راه (ایستگاه تحقیقات آلاروق اردبیل) تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
          بدیهی است عدم تحویل اصل ضمانت نامه یا فیش تا تاریخ قید شده به منزله پیشنهاد ناقص تلقی گردیده و پیشنهاد فوق بازگشایی نخواهد شد.
          پاکت (ب ) حاوی شرایط مزایده است که باید یک نسخه از شرایط مزایده پس از تائید و مهر توسط مزایده گر در پاکتت (ب) قترار داده خواهتد
          شد.
          پاکت (ج) حاوی فرم پیشنهاد قیمت بوده به صورت خوانا و فاقد هرگونه قلمخوردگی یا علامت مشخص خاص و بدون هرگونه قید و شرط باشد
          از طرف مزایده گر تکمیل و ارائه خواهد شد.
          -5پیشنهادهای رسیده روز شنبه مورخه 99/01/09رأس ساعت 11/30قبل از ظهر در دفتر ریاست مرکز و با حضور اعضاء کمیسیون معاملات و پیشتنهاد
          دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها قرائت و برنده مزایده اعلام خواهد شد. علیهذا حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه باز و قرائت پیشنه
            
           صفحه1از9123456...9.بعدي.برو

           5.7.4.0
           گروه دورانV5.7.4.0