شنبه, 10 آبان 1399

مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
كاهش ظرفیت قابل توسعه سفره‌های آب زیرزمینی ترویـج و توسعه دیـم كاری گیاهـان دارویـی را اجتناب ناپذیر می‌كند

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل: کاهش ظرفیت قابل توسعه سفره‌های آب زیرزمینی در اثر برداشت‌های بی‌رویه ترويـج و توسعه ديـم کاري گياهـان دارويـي را اجتناب ناپذیر می‌کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل دکتر حسین کربلائی خیاوی در جریان بازدید از پایگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی با اشاره به کاهش سفره‌های آب زیرزمینی اظهار داشت: کاهش ظرفیت قابل توسعه سفره‌های آب زیرزمینی در اثر برداشت‌های بی رویه، کاهش متوسط بارندگی سـطوح وسـيع دیم‌زارهای کم بـازده کشـور از نظـر توليـدات ناهمگـون بـا شـرايط طبيعـي، لـزوم انتخاب و کشـت گياهـان مناسـب و سـازگار (تغییر الگوی کشت) را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

وی با بیان اینکه در بررسـي آمـاري سـطح دیم زارهـاي کشـور طـي 35 سال از سوی وزارت جهاد کشاورزی متوسـط نـرخ رشـد سالانه گنـدم ديم، منفـي 0.36 درصد و براي سـطح گنـدم آبـي حـدود 1 درصـد افزايـش اعلام شـده اسـت گفت: ايـن بديـن معنـي اسـت کـه دیم زارهـاي کم بـازده در کشـور به دليـل تغييـر اقليـم و تغییر الگوهای بارش و افزایش دما رو بـه افزايش اسـت.

وی در عین حال اظهار داشت: انتخاب و کشت گياهان دارويي چندساله سازگار با شرايط ديم هر منطقه که نياز آبي کمتري از غلات دارند می‌تواند بهترين جايگزين در دیم زارهاي کم بازده استان باشد. استقرار گياهان دارويي چندساله، ضمن ايجاد پوشش گياهي، می‌تواند از فرسايش ناشي از شخم‌های مکرر سالانه نیز جلوگيري کند. ترويج اين روش زراعت ديم گياهان دارويي در عرصه‌های شیب‌دار و در سطوح وسيع، می‌تواند تحولي در حفظ و احياي اکوسیستم‌های زراعي ديم کشور ايجاد کند. از اين رهگذر، گياهان کاشته شده به دليل ارزش دارويي، می‌تواند مورد استفاده کشاورزان و بهره‌برداران محلي قرار گيرد. همچنين محصولات گياهان دارويي به دست آمده، علاوه بر امکان فروش مستقيم، با برخي فرآوری‌های اوليه، مانند خشک کردن، بسته‌بندی و استخراج به روش‌های ساده و فني، ارزش افزوده بسياري ايجاد مي‌کنند.

مجری طرح احیاء و توسعه کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور بیان داشت: ترويـج و توسعه ديـم کاري گياهـان دارويـي بـا روش‌های اصولی و فنـي همـگام با طبيعـت، رهیافتی بـراي اسـتفاده مطلوب از ظرفیت‌های عرصه‌های زراعی، تحقـق اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال در جوامع روسـتايي و عشـايري محسـوب می‌شود. در این میان گونه‌هایی ماننـد انـواع آويشـن، اسـطوخودوس، رازيانـه، رزماری، گل راعـي، خارمریم، سرخارگل، مريم گلـي، زوفـا و گل محمـدي ضمن داشـتن سـازگاري و عملكرد مناسـب و اقتصادي، محصولی ارگانيک و سـالم در شـرايط ديـم استان توليـد مي‌کننـد.

منبع خبر
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها