دکتر کمال شهبازی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

عضو هیأت علمی

e-mail: kamal.shahbazi@outlook.com  

تلفن همراه:  989141577207+

 

 

دکتر کرامت اخوان

معاون پژوهش وفناوری و انتقال یافته ها

 عضو هیأت علمی 

 akhavan120@yahoo.com   

تلفن همراه : 989143523010 +            

 

دکتر محرم جوهری

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

e-mail: moharramjohari@yahoo.com

شماره تماس: 09141513280

      مهندس پرویز شرین زاده 

معاون آموزش

شماره تماس: 09141581315

 

 

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0