رئیس مرکز 

دکتر حسین کربلائی خیاوی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

دکتری بیماری شناسی گیاهی( بیماری های قارچی)

عضو هیأت علمی

Email: hossein_karbalaee@yahoo.com

تلفن همراه: 989141513647+  

                                                                                      پیشینه نامه علمی  CV
 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0